چتر فضای باز مناسب هرگونه آب و هوا می باشد

این چترها  پایه وسط بوده و در انواع رنگ موجود هستند